Choď na obsah Choď na menu
 


V zmysle § 11a ods.(1) zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Názov zamestnávateľa

Základná škola s materskou školou Hrabovec nad Laborcom

Adresa

Hrabovec nad Laborcom 41, 06701

Kontakt

Mgr. Jana Sotáková, riaditeľka školy

0577797334, 0908128287, skola@zshrabovec.edu.sk, janasot@centrum.sk, www.zshrabovec.estranky.sk

Kategória

učiteľ

Podkategória

učiteľ pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z. ktorou  sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov .

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom odbore

Učiteľstvo pre 1.stupeň základnej školy – predškolská a elementárna pedagogika

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní

Termín nástupu

1.9.2019

Pracovné podmienky

Zastupovanie počas MD, RD, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2020, úväzok 100%

Iné požiadavky

Znalosť ISCED1, IKT zručnosti,  zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí spĺňajú §51a ods.(1)zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti alebo iný z projektov pre mladých

Platové podmienky

Podľa zákona č.553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, na základe zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov od 1.9.2019, minimálne 852,50

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 31.7.2019 poštou alebo na janasot@centrum.sk

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor.